ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Település > Elérhetőségek, információk > Település-biztonság > Hajdúszoboszlói Katasztrófavédelmi Örs
Hajdúszoboszlói Katasztrófavédelmi Örs

Hajdúszoboszlói Katasztrófavédelmi Őrs

Őrsparancsnok: Lakóczi Sándor tű. százados
Cím: 4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 7.
Telefon: +36 52 557-250

Tűzoltóság története

Talán túlzás lenne azt állítani, hogy az ősember is foglalkozott már tűzvédelemmel, de a régészeti feltárások arról tanúskodnak, hogy eleink igen gyakran óvatosak voltak a tűzhelyek létesítésénél, például kősorral, netán agyaggúlákkal kerítették körbe, vagy gödröt ástak a tűznek. Az ókor legcivilizáltabb államaiban tűzvészkor már volt mit veszíteni, nem véletlen, hogy a tűz elleni fellépés első adatai is innen származnak: Egyiptomban például mintegy négyezer évvel ezelőtt már előírták az oltóvödrök készenlétben tartását. Hammurabi törvénykönyvének egyik pontja pedig szigorúan büntette, ha tűzvészkor a segíteni érkezett szomszédok elloptak valamit a károsult házából.

Az viszont igaz, hogy már a régi rómaiak is - Augustus császár i.e.21-ben az állam rabszolgái közül 600-at kiválasztott, és ennek az osztagnak külön kötelessége volt a tűzoltás is, így létrejött Európa első, igaz, kényszerű hivatásos tűzoltósága. Negyedszázad alatt azonban kiderült, ennyi ember kevés a majdnem milliós lélekszámú Rómához, és az is, hogy nem volt szerencsés éppen rabszolgákra bízni a tűzoltást. I.sz.6-ban szabad emberekből állt fel 7, összesen 7000 főt számláló "őrködő zászlóalj", amely oltotta a tüzet, és rendőrségül is szolgált.

A többi kisebb városban, így Aquincum-ban, Savariában és Pannónia más városaiban a tűzoltás és az éjjeli őrség feladatát a különböző kézműves-társulatok látták el. Aquincum-ban két önkéntes társulat is volt: az egyik a polgári város körzetében, a másik a légiótábor-város területén végezte a tűzoltást.

A középkori Magyarországon - ahogy akkor Európában is - a földesurak általában nem a városok és a falvak zsúfolt házai között laktak, és ezért anyagi áldozatokat sem igen hoztak azok tűzbiztonságáért. I. István király szigorú törvényt adott ki a gyújtogatók ellen, és rendeletben mentette fel a templomba járás alól a tűz őrzőit. A XV.-XVII. században a törvényhozás már nemcsak a gyújtogatót sújtotta halállal, hanem azt a személyt is, aki csak fenyegetőzött azzal, hogy a várost vagy a falut, vagy másnak a házát felégeti.

Az első magyarországi önkéntes tűzoltóság a debreceni kollégiumban alakult: az éjjeli tűzőrök, vagy vigilek három órás váltásban őrizték a kollégium álmát. Az első időkben csak a kollégium belső udvarán őrködtek, és csak később, az 1600-as évek vége felé kezdtek részt venni a városban támadt tüzek oltásában is.

Magyarországon a XVIII. század derekán egyáltalán nem volt kielégítő a tűzrendészet szervezete és technikai felkészültsége. II. József 1788-ban ezért olyan országos tűzoltalmi intézkedést adott ki, amely négy csoportba osztotta a feladatokat: az első részt ma megelőző tűzvédelemnek nevezzük, a második csoport a tűzjelzés, riasztás intézkedéseit tartalmazta, a harmadik rész az oltáshoz adott utasításokat, a negyedik rész pedig a mai megelőző tűzrendészetnek felelt meg. Noha ez a rendelet alkotmányellenes volt akkoriban, alapját képezte egy új tűzrendészeti szabályzatnak.

Egészen a XIX. század közepéig a tűzoltást az arra kötelezett céhek tagjai, majd mellettük az önkéntes egyesületekbe tömörült emberek végezték. A jelentős technikai fejlődéshez, a hatékonyabb, bonyolultabb, drágább tűzoltógépek tartásához és kezeléséhez azonban főfoglalkozású, hivatásos alakulatokra volt szükség. E törekvés hazai felkarolója az önkéntes tűzoltó egyletek létrejöttét is szorgalmazó Széchenyi Ödön volt. Tevékenységének köszönhetően 1870 február 1-jén Pesten 12 fővel megkezdte működését a hivatásos tűzoltóság. Létszámuk az év végéig megháromszorozódott. Széchenyi munkájára külföldön is felfigyeltek, és a török szultán meghívta őt a konstantinápolyi tűzoltóság megszervezésére.

Az I. világháború mindenütt megakasztotta a tűzrendészet fejlődését, különösen a hivatásos tűzoltói legénységből vonultak be sokan katonai szolgálatra. 1930-ban Magyarország 54 vidéki városából 26-ban még nem volt hivatásos tűzoltóság, 1300 községben pedig semmiféle tűzoltóosztag sem létezett. 1935-ben tartották az első légoltalmi tanfolyamot a fővárosi és vidéki tűzoltótiszteknek, ami előrevetítette a háborús készülődés terheit, a legénység, majd a lakosság kiképzésének súlyos kötelességét a gáz és légvédelem, majd a kárelhárítás terén. 1936-ban aztán, ötvenévi várakozás után elkészült egy modern, bár nem teljesen hibátlan tűzrendészeti törvény.

A növekvő háborús veszély miatt felgyorsult a hivatásos tűzoltóságok felállítása, de ezeknek a testületeknek már a légoltalmi hálózat, társadalmi, lakóházi önkéntesek oktatása, irányítása is a feladatuk volt.

A II. világháború befejeződésekor az önkormányzati és vállalati tűzoltóságok szétestek. 1948-ban létrejött az állami tűzoltóság, az ország tűzvédelmét új alapokra helyezték, a hivatásos tűzoltóságokat átszervezték, a tagokat önkéntes alapon, a szolgálati idő beszámításával tulajdonképpen átvették az állami tűzoltóságok. A tűzoltóság életében jelentős állomás volt a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI. törvény.

Az 1999. évi LXXIV. (katasztrófavédelmi) törvény az ezredforduló színvonalára emelte az életet és a vagyonbiztonságot, a természetes és épített környezetet veszélyeztető természeti és civilizációs katasztrófák megelőzését, illetve a károsító hatásaik elleni védekezést. A tűzoltóság 2000. január elsejétől a katasztrófavédelem egységes rendszerének integráns része lett.


Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság megalakulása

Már a 80-as évektől jelen volt a tűzmegelőzési feladatokat ellátó hivatásos tűzoltóság készenléti egységgel történő bővítésének igénye.

A képviselő-testület  a szükségszerűség okán 2008-ban kezdeményezte a Magyar Köztársaság Önkormányzati Miniszterénél a Hajdúszoboszlói Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság átszervezését.

Hajdúszoboszlón található a megyénk egyetlen SEVESO II. besorolás szerinti felső küszöbértékű létesítménye, melyen kívül Hajdúszoboszlón még két alsó küszöbértékű is található.
A városban a turistaforgalom a nyári szezonban csaknem megduplázódik a lakosság létszáma, ezáltal a tűzesetek, műszaki mentések is gyakoribbá válnak.
A nagy távolság a megye más hivatásos tűzoltóságaitól lelassítja segítségnyújtást.
Az említett okok miatt a képviselő-testület 2008. július 3-ai ülésén elfogadta az átszervezésre irányuló előterjesztést és egyúttal a Hajdúszoboszló Önkéntes Tűzoltóság megszüntetését, működési területének visszavonását. A 3 fős hivatásos tűzoltóság helyett 67 fős állományú hivatásos önkormányzati tűzoltóság jött létre. A 2009. január 1-től működő, készenléti jellegű szolgálattal rendelkező hivatásos tűzoltóság önálló elsődleges működési területe Hajdúszoboszló, Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes települések.
Az átszervezéssel egyidejűleg az önkormányzat vállalta a működéshez szükséges technikai feltételek biztosítását és hivatásos állomány elhelyezését.
A jogelőd Önkéntes Tűzoltóság 2005. szeptemberében sikeresen pályázott 1 db 37 m-es magasból mentő gépjármű beszerzésére. A kedvezőbb -még önkéntes tűzoltóságok számára 10 %-os- önrészét az önkormányzat vállalta.

A tűzoltótiszthelyettes-avató ünnepségre január 9-én került sor a Kovács Máté Városi Művelődési Központban. A rendezvényen rész vett Jauernik István államtitkár, dr. Tatár Attila tű. altábornagy, az OKF főigazgatója, Hajdú-Bihar megye és Hajdúszoboszló önkormányzata, valamint a szakmai, társadalmi, érdekképviseleti szervezetek vezetői.

2009. január 1-jén Hajdúszoboszló önkéntes tűzoltósága megszűnt, a hivatásos tűzoltóság pedig készenléti szolgálattal bővült.

A 2011-ben elfogadott katasztrófavédelemhez kapcsolódó törvények módosításával a hivatásos önkormányzati tűzoltóság helyébe egy egységes katasztrófavédelmi szervezetrendszeren belül működő állami tűzoltóság lépett, melley az önkormányzati tűzoltóságok vagyona is az állam kezébe került.