ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügyintézés > Birtokvédelem
Birtokvédelem
Eljárásra jogosult: 

A birtokvédelemre a birtokos jogosult. A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják (tilos önhatalom). 

Birtoksértés esetén igénybe vehető eszközök:

A Polgári Törvénykönyv a birtokvédelem tekintetében három eszközét ismer el: 
- önhatalom (abban az esetben megengedett, ha más birtokvédelmi eszköz igénybevételével járó időveszteség a birtokvédelmet meghiúsítaná)
- birtokvédelem a tényleges birtoklási helyzet alapján (jegyző előtti eljárás)
- birtokper (bírósági úton történő igényérvényesítés) 

Jegyző előtti birtokvédelmi eljárás:

A birtokos egy éven belül kérheti a jegyzőtől az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. A birtokában sértett azonban választhat, hogy a jegyzőhöz vagy a bírósághoz fordul védelemért. 

Birtokvédelmi eljárás során a jegyző csak a birtoklás ténye alapján dönt, jogosultságot nem vizsgálhat. A jegyző a birtokvédelmi határozat meghozatalához a tényállás tisztázása érdekében bizonyítási eljárást folytat le, az eljárás során megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. A birtokvédelmi eljárást a jegyző 15 napon belül folytatja le, határozatot hoz. Ha a jegyző a kérelemnek helyt ad, elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja; kivéve, ha nyilvánvaló, hogy az, aki birtokvédelmet kért, nem jogosult a birtoklásra vagy birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles. A jegyző – kérelemre – jogosult a hasznok, a károk és a költségek kérdésében is határozni. 

A bíróság ezzel szemben a birtokláshoz való jogosultság alapján dönt. Amennyiben az ügyben valamely jogkérdés vitás – pl. kinek a tulajdonában áll az ingatlan, fennáll-e a bérleti jogviszony… stb. – kizárólag bíróság jogosult eljárni, ilyen ügyekben a jegyző nem dönthet.

A kérelem benyújtása: 

A kérelmet a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján személyesen az ügyfélfogadási időben, valamint postai úton vagy elektronikus úton (ügyfélkapu vagy cégkapu) lehet benyújtani.

Kérelemhez tartalmi elemei:

a) a birtokvédelmet kérő neve, lakcíme (székhelye), aláírása
b) annak a félnek a neve, továbbá lakcíme (székhelye), akivel szemben a birtokvédelmet kérik (ellenérdekű fél)
c) a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetése,  cselekmény leírása, a birtokvitával érintett dolog megjelölése
d) az eredeti – a birtoksértést közvetlenül megelőző – birtokállapot leírása
e) a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölése, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalás
f) a birtoksértés időpontjára történő utalás
g) a birtoksértésre vonatkozó bizonyítékok (például: fénykép, irat, tanúnyilatkozat stb.) 
h) a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelem,
i) amennyiben a kérelmező jogi személy, ill. jogi személyiség nélküli gazdasági társaság - cégkivonat, aláírási címpéldány 
j) társasházak esetében a képviseletre jogosult személynek (közös képviselő, IB Elnök) a tisztsége betöltésének igazolására szolgáló, megválasztásáról szóló közgyűlési határozat másolata, valamint a társasház tulajdonosi közössége által meghozott, a birtokvédelmi eljárás megindításáról szóló közgyűlési határozata
k) meghatalmazás, ha meghatalmazott (pl. jogi képviselő) útján jár el

A kérelmet és annak mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kérik.

Az eljárás díja:  Az eljárás illetékmentes. 

Jogorvoslat: 

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a Hajdúszoboszlói Járásbíróságon a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.

Vonatkozó jogszabályok:


Ügyintézés:

Ügyfélfogadás helye: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1., Igazgatási Iroda

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00;
Szerda: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00;
Péntek: 8.00 - 12.00

Ügyintéző: 
Dr. Hajdú Nóra
„A” épület 21. sz. szoba
E-mail cím: dr.hajdu.nora@hajduszob.hu
Telefonszám: +36 70 489 4673
Postacím: 4201 Hajdúszoboszló, Pf. 5.