ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügyintézés > Hagyatéki eljárás
Hagyatéki eljárás
Eljárás célja és megindulása: 

Az eljárás célja a hagyaték tárgyát képező ingatlan és meghatározott ingó vagyontárgyak leltárba vétele és az erről készített leltár továbbítása az illetékes közjegyző felé. 

Az eljárás akkor indul, amikor a jegyző az örökhagyó haláláról a halottvizsgálati bizonyítvány alapján – ennek hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés alapján, olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, illetve az ingatlanügyi hatóság bejelentése alapján értesül.

A Polgármesteri Hivatalba beérkező halottvizsgálati bizonyítvány tartalmazza az elhunyt személyi adatait, címét és egy hozzátartozójának (általában a temetést intézőnek) a nevét és címét. Mindezek alapján a rendelkezésre álló nyilvántartásokban információt gyűjtenek az örökhagyó tulajdonát képező ingatlanokat (lakás, lakóház, szántó stb.).

Illetékesség: 

Az eljárás lefolytatására
- az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye,
- ennek hiányában az örökhagyó utolsó belföldi tartózkodási helye,
- ezek hiányában az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye,
- ezek hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye, 
- mindezek hiányában a Magyar Országos Közjegyzői Kamara – az öröklésben érdekelt hozzá benyújtott kérelme alapján történő – kijelölése szerinti jegyző illetékes.

A hagyaték leltározása:

Első intézkedésként a jegyző egy nyomtatvány megküldésével nyilatkoztatja a hozzátartozót arról, hogy van-e az elhunytnak vagyontárgya és arról, hogy nevezze meg az általa ismert örökösöket. A hozzátartozó tehát írásban nyilatkozik az általa ismert vagyontárgyakról.

Amennyiben a hivatal a hagyatéki eljárás megindítása után azt állapítja meg, hogy nem rendelkezett az elhunyt leltározandó vagyontárggyal, úgy az ügyet végzéssel lezárja. Abban az esetben, ha van leltározandó vagyontárgy, úgy a jegyző elkészíti a leltárt.

A jegyző az eljárás megindulását követő 8 napon belül megkezdi a leltározást. A belföldön kiállított halottvizsgálati bizonyítvány alapján indult eljárásban a jegyző a leltározást a halottvizsgálati bizonyítvány elektronikus beérkezésétől számított 5 napon belül kezdi meg.

Leltározni kell a hagyatékban lévő
- belföldön fekvő ingatlant,
- belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedést,
- lajstromozott vagyontárgyat, valamint
- az ingó vagyont, ha értéke a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket meghaladja.
- A hagyatékot leltározni kell az öröklésben érdekelt kérelmére is, továbbá ha más kötelező leltározás alá eső vagyontárgy nincs, a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdés db)–dc) alpontjaiban meghatározott személyek kérelmére leltározni kell a kérelmező hagyatéki eljárásban való érdekeltségét megalapozó vagyontárgyat.

Ezt követően a jegyző a leltár-tervezet megküldésével tájékoztatja a feleket az eljárás során beszerzett adatokról, a hagyaték tárgyához tartozó ismertté vált vagyontárgyakról, ingatlan vagyon esetén az adó- és értékbizonyítvány megküldésével az ingatlanvagyon megállapított értékéről. Felek a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül jelenthetik be, ha a leltár-tervezetben foglaltakon kívül további vagyontárgy rögzítése szükséges, illetve az adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal szemben 15 napon belül fellebbezéssel élhetnek.
A jegyző a 8 napos határidő letelte és értékbizonyítványának véglegessé válását követően, elkészíti a hagyatéki leltárt, és azt a mellékleteivel együtt elektronikus úton továbbítja az illetékes közjegyzőhöz.

Ügyintézési határidő: 

A jegyző az eljárás megindulását követő nyolc napon belül megkezdi a leltározást. A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett.

Az eljáráshoz szükséges dokumentumok:
a) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata fénymásolatban
b) a hagyatéki terheket (temetési számlák) igazoló iratok másolatai, összesítve, kizárólag abban az esetben, ha nem egyeneságbeli rokon az örökös, illetve, ha az örökösök között a temetési költségek elszámolása kapcsán vita alakul ki)
c) személygépkocsi (tehergépkocsi, motorkerékpár) forgalmi engedélye, fénymásolatban
d) az elhunyt nevére kiállított fenntartásos takarékbetétkönyv, értékpapír fénymásolatban
e) a lakossági folyószámla, devizaszámla számlakivonata másolatban
f) kárpótlási jegyek száma és összege (vagy az erről szóló határozat) másolatban
g) szerzői, találmányi jogdíjakat igazoló iratok, másolatban
h) fel nem vett járandóságokat igazoló iratok (munkabér, táppénz, nyugdíj) - nyugellátásra jogosult elhunyt esetén a haláleset tényét a nyugellátás felvételére jogosított személy – vagy a várható örökös – 15 napon belül köteles bejelenteni az illetékes nyugdíjfolyósító szervnek (1997.évi LXXXI. törvény 97.§(3) bekezdés)
i) végrendelet másolati példánya (amennyiben az elhunyt végrendeletet hagyott hátra)
j) tartási, életjáradék vagy öröklési szerződés másolati példánya (amennyiben van)
k) ha az elhunyt jogi személyiséggel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság tagja volt - cégkivonat, társasági szerződés, vagyoni részesedés igazolásának másolata
l) ha az elhunyt cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság vagy szövetkezet tagja volt- részesedést igazoló iratok (cégkivonat, társasági szerződés stb.) fénymásolatban
m) külföldi állampolgárok esetében az állampolgárság megállapításául szolgáló közokiratok: idegenrendészeti jogállásra vonatkozó okmányok (pl. tartózkodási, letelepedési engedély, regisztrációs igazolás stb.), örökhagyó belföldi jövedelemszerző tevékenységére vonatkozó adatok és iratok csatolása kötelező, TAJ száma.

Az eljárás díja: Az eljárás illetékmentes. 

Jogorvoslati lehetőségek: 

Az adó- és értékbizonyítvány tartalmát a jegyző a hagyatéki leltár felvétele során közli az öröklésben érdekeltekkel, akik az adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal szemben az Ákr.-ben foglaltak szerint fellebbezéssel élhetnek. A jegyző a hagyatéki leltárt csak a fellebbezési határidő lejárta után, ha pedig az adó- és értékbizonyítvány ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után küldi meg a közjegyzőnek.

Vonatkozó jogszabályok: 


Ügyintézés:

Ügyfélfogadás helye:
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1., „A” épület 14.sz., 16.sz., 21.sz. iroda
Központi e-mail cím: polgmhiv@hajduszob.hu
Honlap cím: www.hajduszoboszlo.eu
Postacím: 4201 Hajdúszoboszló, Pf. 5.

Ügyfélfogadás időpontjai: 
Hétfő: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00; 
Szerda: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00; 
Péntek: 8.00 - 12.00

Ügyintézők telefonszáma: 
+36 70 489 4672, +36 70 489 4674, +36 70 489 4673