ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügyintézés > Közterület használattal kapcsolatos ügyek
Közterület használattal kapcsolatos ügyek
(utcazenészek, alkotóművészek, előadóművészek, előkert, reklámtábla-, és molinó kihelyezése)

I. Általános szabályok

A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme nélkül, az általános magatartási szabályok betartásával – mindenki ingyenesen használhatja.
A rendeltetéstől eltérő célra használni közterületet hatósági szerződés (engedély), vagy az önkormányzati vagyonhasznosításban felruházott gazdálkodó szervezetekkel megkötött polgárjogi szerződés alapján lehet Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak, illetve a polgárjogi szerződésben foglalt ellenérték/szolgáltatás megfizetése mellett.

A szerződés (engedély) nem helyettesíti a közterület jogszerű használatához esetlegesen szükséges hatósági, illetve egyéb engedélyeket, hozzájárulásokat.

Kérelem benyújtása: 

Közterület-használati engedély iránti kérelmet formanyomtatványon szükséges benyújtani a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatalhoz. 

A közterület hatósági szerződéssel (engedéllyel) vehető igénybe az alábbi célokra:

a) önkormányzati tulajdonú földterületre ideiglenesen vagy meghatározott időre nem önkormányzati tulajdonú felépítmény elhelyezésére és üzemeltetésére, továbbá közterület igénybevételével rendezett, a település egészét érintő rendezvények, vásárok, kiállítások, országos rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek, iparművészeti vásár, sport- és kulturális rendezvények, mutatványos és egyéb rendszeres és alkalmi (szezonális) rendezvények és alkalmi ideiglenes árusítás esetén (pl. Mindenszentek, karácsonyi, szilveszteri árusítás, fenyőfa-árusítás, stb.),
b) építési állvány, építőanyag és építési törmelék ideiglenes elhelyezésére,
c) filmalkotás forgatása céljára,
d) sátrak /cirkuszi, lakodalmas, kiállítási, vásári stb./ közterületen történő elhelyezéséhez,
e) jogszabály által nem tiltott termékek árusításához,
f) utcai zenéléshez, énekléshez és táncos vagy egyéb előadóművészi tevékenység – nem rendezvény keretében megrendezésre kerülő – bemutatásához,
g) helyi kézműves termékek és tevékenységek bemutatására a 2. sz. mellékletben meghatározott helyszínen.
h) nevelési-oktatási intézményben gyűjtött papírhulladék átvétele, ha az saját terület hiányában közterület-használattal valósítható meg,
i) legalább 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó által átvett csomagolási üveghulladék átvétele, ha az saját terület hiányában közterület-használattal valósítható meg.
j) Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének a Hajdúszoboszló Város településképének védelméről szóló 5/2019.(III.21.) önkormányzati rendelete alapján cégtábla, CityLight formátumú eszköz, CityBoard formátumú eszköz,  címtábla, egyedi gazdasági tájékoztató és útirányjelző tábla, hirdető vitrin,  információs vagy más célú berendezés, totemoszlop, üzletfelirat, vállalkozást népszerűsítő felirat, vállalkozást népszerűsítő grafikai megjelenítés, vállalkozás szerinti áru árujelző ismertségét növelő felirat közterületen történő elhelyezésére,
k) Üzlethomlokzaton elhelyezett, közterületbe 10 cm-nél mélyebben benyúló védőtető, kirakatszekrény kialakítására, cégtáblára, címtáblára, reklámberendezés telepítésére, védőtető, ernyő, fényreklám, üzletkörrel kapcsolatos hirdetmények és hirdető berendezések elhelyezésére.
l) transzparens vagy molinó, kizárólag rendezvény vagy esemény hirdetésére, népszerűsítésére.
m) Hajdúszoboszlón vagy a megyében szervezett, kulturális, sport, egészségmegőrzéssel kapcsolatos esemény hirdetése elsőbbséget élvez egyéb magán, vagy megyén kívüli rendezvényt vagy egyéb eseményt hirdető transzparens vagy molinó kihelyezésével szemben. A transzparens vagy molinó kihelyezése az esemény kezdő időpontját megelőzően maximum 10 nappal korábban lehetséges és az esemény végét követő 48 órán belül el kell távolítani.
n) vendéglátó terasz kialakítása, átalakítása, bővítése.

Közterület használati szerződés csak azzal köthető, aki rendelkezik a megfelelő tevékenység gyakorlásához szükséges jogsító okirattal, közútkezelői hozzájáruló nyilatkozattal, a közterületen elhelyezendő szerkezeteknek a helyszínrajzával és műszaki leírásával, valamint fényképfelvételével vagy látványképével, valamint településképi véleménnyel/hozzájárulással, amennyiben releváns.

Díj:

a) A közterület-használatért a jogosult köteles díjat fizetni.
b) A közterület-használati díj mértékét, a vonatkozó díjövezet meghatározását Hajdúszoboszló Város képviselő-testülete a 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 1. és a 4. melléklete határozza meg, mely fix díj, kivéve pályázat esetén, amikor a mellékletben szereplő díj a minimálisan elvárt induló licitdíj mértéke.

A közterület-használati díj beszedéséről és kezeléséről a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

II. Alkotóművészekre, előadóművészekre vonatkozó szabályok

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata rendeletben szabályozza az alkotóművészek és előadóművészek számára kijelölt közterületi helyek bérbeadásának feltételeit.   

Hasznosítási jogosultság pályázat útján, nyilvános árverésen történő licitálással nyerhető el főszezonban. 
A hasznosításra kijelölt közterületi helyek esetében kizárólagosan alkotóművészeti és előadóművészi tevékenységet lehetséges végezni.

Előadóművészi tevékenység: előadóművészek a színészek, énekesek, zenészek, táncosok és más személyek, akik az irodalmi vagy művészeti alkotásokat vagy népművészet kifejeződéseit megjelenítik, éneklik, elmondják, elszavalják, eljátsszák, tolmácsolják, vagy más módon előadják. Ide tartozik a performansz, mint vizuális műfaj, ahol az előadó (performer) a saját testét, valamint személyiségét használja fel témaként, kifejezési eszközként a műveiben (pld: élő szobor).

Alkotóművészeti tevékenység: alkotóművész az, aki saját eszméjét, gondolatát, ötletét, érzését, hangulatát, az ő legsajátosabb egyéni, művészi nyelvén színekben, formában megvalósít. (pl.: portrérajzolás, karikatúra rajzolás, egyéb festés, HENNA testfestés, hajfonás, csillámtetoválás)


A nyilvános pályázatra bocsátandó közterületi helyek a következők: 
- a Szent István parkban az „E”  „F”  „SZ1”  „SZ2” és „SZ3” jelű,
- a Mátyás király sétányon az „M1”  „M2”  „M3”  „M4” és „M5” jelű 
kijelölt közterületi helyek

A pályázat kiírásának ideje: 
A pályázatot évenként április 15-ig, vagy a kijelölt közterületek megüresedésétől számított 15 napon belül kell meghirdetni a helyben szokásos módon úgy, hogy legalább 8 munkanap álljon a pályázók rendelkezésére.
A hasznosítási jogosultság az induló licitdíjhoz képest legmagasabb összegű díjat felajánlót illeti meg. Amennyiben a legmagasabb összegű díjat felajánló a szerződéskötés előtt visszalép, a területre új pályázatot lehet kiírni.
A pályázat eredményét a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján 8 napra ki kell függeszteni, amelynek a szerződés megkötésére halasztó hatálya nincs.

A pályázat benyújtása és a lebonyolítására köteles: 
A pályáztatás lebonyolítása a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal feladata, így a pályázatot a Hajdúszoboszlói Polgármesteri hivatalhoz kell eljuttatni a pályázati tájékoztatóban foglalt módon. 
A pályázat nyertesével a közterület-használati hatósági szerződést a polgármester köti meg.

A jogosultság időtartama:
A nyilvános árverésen elnyert jogosultság kötelező igénybevétellel egy főszezonra (92 nap), szól, mely főszezoni időtartam kezdő napja aktuális év június 1. napja.
Nyertes pályázót az elő- és utószezonban előbérleti jog illeti meg az elnyert közterületi hely hasznosítására vonatkozóan. Amennyiben nyertes pályázó ezzel a lehetőségével nem él, úgy elő- és utószezonban illetve egyéb időszakban a közterületen kijelölt hely a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal által hasznosítható. 

A nyilvános árverésen történő részvétel feltételei:
- Pályázatát az útmutatóban foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, határidőben és hiánytalanul nyújtotta be. 
- Az adószámos magánszemélynek, az egyéni vállalkozónak vagy egyéb szervezetnek - pályázónak - Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával, a székhelyével megegyező település Önkormányzatával, valamint a NAV- val szemben semminemű adótartozása nem áll fenn, a hatóságok erre vonatkozó – a nyilvános árverés napjától számított 60 napnál nem régebbi - igazolását becsatolta (Abban az esetben is szükséges megkérni, ha a pályázat benyújtását megelőzően pályázó nem folytatott adóköteles tevékenységet Hajdúszoboszló Város közigazgatási területén.).
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával szemben nem áll fenn egyéb, nem adójellegű tartozása (erről a pályázat kiírója hivatalból tájékozódik).
- Érvényes vállalkozói igazolvány, vagy cégkivonat, vagy egyéb szervezet esetében jogszabályban meghatározott, működését igazoló okirat másolatát becsatolta. 
- A tevékenység végzésére jogosító igazoló dokumentumot becsatolta, amennyiben a vállalkozói igazolvány és az egyéb szervezet működését igazoló okirat (pld: cégkivonat) azt nem tartalmazza.
- Bánatpénz megfizetését igazoló banki átutalás igazolását becsatolta.
- Nyilatkozatát becsatolta arról, hogy a folytatni kívánt tevékenységre vonatkozó működési engedélyt - amennyiben a tevékenység végzéséhez ilyen szükséges - a szerződés megkötése után, de legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt az Önkormányzati Iroda Vagyoncsoport részére bemutatja. Amennyiben nem szükséges tevékenysége végzéséhez működési engedély, csatolni szükséges a pályázó erre vonatkozó nyilatkozatát pályázatában.
- A kijelölt hasznosítható közterületi helyekhez rendelt, árusítható termékkörből vagy a végezhető tevékenységi körből jelölte meg az értékesíteni kívánt terméket a közterület használati engedély kérelem hiánymentes kitöltése során. 
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 11. §. 10) bekezdése szerint nyilatkozik arról, hogy átlátható szervezetnek minősül és erre vonatkozó nyilatkozatát becsatolta a pályázatában.
- Becsatolásra került a meghatalmazás a nyilvános pályázaton való részvételre, amennyiben releváns.

Hasznosítási jogosultság pályázat útján, nyilvános árverésen történő licitálással nyerhető el főszezonban 

III. Utcazenészek:

A nyilvános pályázat nélkül hasznosítható, kijelölt helyeket a rendelet 2. melléklet és a 3. melléklete tartalmazza.
Az „A” jelű a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. hasznosított terület, előadóművészeti tevékenység - kulturális, turisztikai, művészeti és szórakoztató produkciók, végzése számára. A közterület használata a TDM szervezet és/vagy a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár által meghatározott időbeosztással történik úgy, hogy minél több előadóművész bemutatkozása legyen biztosított. 
A „C” jelű hely utcai zenés-énekes produkciók számára kijelölt helyek, a közterület hasznosítása a Polgármesteri Hivatal által meghatározott időbeosztással történik úgy, hogy minél több művész bemutatkozása legyen biztosított.

Vonatkozó jogszabályok:


Ügyintézés:

Ügyfélfogadás helye:
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1., Önkormányzati Iroda/Vagyoncsoport

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00; 
Szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00; 
Péntek: 8.00 - 12.00

Ügyintéző:
dr. Biró Anett
„A” épület 22. sz. iroda
E-mail cím: dr.biro.anett@hajduszob.hu 
Telefonszám: +36 70 489 4688
Postacím: 4201 Hajdúszoboszló, Pf. 5.