ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation Links
További hírek innen: Pályázatok
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS TÁJÉKOZTATÓ

„STREET FOOD” ételek - italok árusítására

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (Bérbeadó) 2020. július 01- 2020. szeptember 30. közötti időszakban (minimálisan megjelölt időszak) lehetőséget biztosít a tulajdonában lévő, a József Attila utca, Szabadtéri Színpad mellett kialakított gasztro téren - a felhíváshoz mellékelt helyszínrajzon bejelölt területrésznek megfelelően - szezonális és ideiglenes jelleggel street food típusú ételek, italok értékesítésére. A megjelölt időszaktól rövidebb időszak nem jelölhető meg, Pályázónak nyilatkoznia szükséges, hogy a Bérbeadó által megjelölt időszakban folyamatosan szolgáltatást nyújt.

Bérbeadó a street food típusú ételeken az egyszerű, de ízletes, egészséges és gyorsan elkészíthető, változatos ételeket érti, melyeket akár menet közben el lehet fogyasztani és kifejezetten az utcára adják átalakított gépjárművekből, amikben az étel készül. Az ételek előállításához és kiadásához szükséges, átalakított gépjárműveket - un. Street Food Truck -Bérlőnek kell biztosítania. Ugyancsak Bérlő feladata és kötelessége, hogy a gépjármű megfeleljen a működéshez szükséges higiéniai és egyéb előírásnak, melyeket a járművön belül szükséges biztosítani és rendelkezzen valamennyi szükséges engedéllyel.

Bérbeadónak az általa megjelölt területhasználattal kapcsolatosan annyi elvárása van, hogy az ételek előállításához és értékesítéséhez használt gépjármű igényesen kialakított, korszerűen felszerelt legyen, Bérlő a Bérbeadó által megjelölt időszakban folyamatos árusítási tevékenységet folytasson. Bérbeadó lehetőséget biztosít Bérlő számára a gépjármű előtti területen vendéglátóipari előkert kialakítására, mely területen asztal, szék, napernyő és dézsás növény helyezhető el.

Bérbeadó az alábbiak szerinti minimális tartalommal vár ajánlatokat a közterület használatára vonatkozóan a kötelezően csatolandó dokumentumokon - „Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos tudnivalók” fejezet 3) pont alatt felsorolt dokumentumok - túl:

- Bérlő megnevezése, elérhetőségei: postacím, e-mail és telefonszám
- bérelt időszak megjelölése a Bérbeadó által minimálisan megjelölt időszakon túl, hónap megjelöléssel ;
- tevékenység megnevezése, tevékenység végzésére jogosító engedélyek csatolása;
- a tevékenységhez használni kívánt gépjármű fotója (külső-belső);
- a vendéglátóipari előkert kialakításához használni kívánt eszközök fotója;
- a tevékenység végzéséhez használni kívánt terület nagysága (gépjármű és előkert együtt);
- a tevékenység végzéséhez kapcsolódóan megajánlott bérleti díj mértéke (Ft/m2/hó)
- a tevékenység végzéséhez szükséges elektromos energia ellátás biztosításának igénye amper értékben megadva, amit Bérlő a Bérbeadótól vár biztosítani;
- 300.000 Ft bánatpénz befizetése Bérbeadó részére a pályázat benyújtásával egyidejűleg, amely a bérleti díjba beszámít, de ha pályázatuk elfogadását követően Bérlő nem köt szerződést, elveszíti azt.
- Bérlő nyilatkozata arról, hogy a Bérbeadó által megjelölt időszakban a megjelölt szolgáltatást folyamatosan végzi.

Az Önkormányzat, mint Bérbeadó az alábbiakat biztosítja:
- a hasznosítási időtartamát legalább 2020. július 01. – 2020. szeptember 30. között
- a csatolt helyszínrajzon bejelölt terület szükség szerinti használatát;
- nyilvános illemhely a kijelölt terület határa mellett található, melynek használata díjmentes;

A „Street Food Truck” üzemeltetését biztosító vállalkozó (mint Bérlő) kötelezettségei:
A területen Bérlőnek lehetősége van 1 db vagy több db árusító gépjármű elhelyezésére (a rendelkezésre álló összes területnagyság és elektromos teljesítmény mértékéig, mely összesen 3X63 Amper). Az árusító gépjárművekhez igény szerint helyezhet ki kizárólag fogyasztásra alkalmas, a Bérbeadó által jóváhagyott megjelenésű asztalokat, székeket, napernyőt, dézsás növényt. Ennek igényéről és mértékéről Bérlőnek ajánlatában nyilatkozni szükséges.

Bérlő a keletkező hulladék elszállításáról, valamint a terület üzemelés közbeni tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni köteles.

A Bérlő köteles gondoskodni az árusító gépjármű nyitvatartási idején túli vagyonvédelméről.

Bérlő a bérelt területen építési engedélyhez kötött tevékenységet nem folytathat.

Egyéb tudnivalók:
A bérlet időtartamára Bérbeadó által meghatározott bérleti díj minimális mértéke a Képviselő-testület döntése alapján 20.000,-Ft/m2/hó. A Bérlő által vállalt bérleti díj összegét nettó Ft/m2/hó egységben szükséges megadni. 
A területen rendelkezésre álló elektromos teljesítmény összesen 3 x 63 A, így az elhelyezhető gépjárművek száma várhatóan legfeljebb 3-4 db.
A pályázat során beérkező ajánlatok értékelése az összességében legmagasabb havi bérleti díj bírálati szempont elve szerint történik, a rendelkezésre álló helyek függvényében. A nyertes ajánlattevő kiválasztásában az Önkormányzat Beszerzési Munkacsoportja jár el.

Az Önkormányzat a pályázati eljárást indoklás nélkül is eredménytelennek nyilváníthatja.

Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos tudnivalók:
Az ajánlatokat zárt borítékban 2020. május 27. (szerda) de. 10.00 óráig kérjük eljuttatni a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda, Városfejlesztési Csoporthoz kizárólag postán az alábbi elérhetőségre:
                       Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
                       Gazdasági Iroda - Városfejlesztési Csoport
                       4200 Hajdúszoboszló
                       Hősök tere 1.

1) Az ajánlatot zárt borítékban, az alábbi felirattal ellátva szükséges benyújtani „Street Food Truck” pályázat – ajánlattételi határidő, 2020.05.27. előtt nem bontható fel!”

2) Az ajánlatot 1 eredeti, cégszerűen aláírt papír alapú és 1 db elektronikus (CD vagy DVD) példányban szükséges benyújtani.

3) Az ajánlat mellékleteként kötelezően be kell nyújtani továbbá az alábbi dokumentumokat:
Felolvasólap
- Az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldánya
- Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy ajánlatát a tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően készítette el, az abban foglaltakat tudomásul veszi, nyertessége esetén a vállalt szolgáltatást biztosítja a bérbe vett ingatlanrészen, a bérlet időtartama alatt.
Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a folytatni kívánt tevékenységre vonatkozó működési engedélyt - amennyiben a tevékenység végzéséhez ilyen szükséges - a szerződés megkötése után, de legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt a Gazdasági Iroda, Városfejlesztési Csoport részére bemutatja. Amennyiben nem szükséges működési engedély, csatolni szükséges a pályázó erre vonatkozó nyilatkozatát is!
Ajánlattevő nyilatkozata át arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 11. §. 10) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül.

- Igazolások becsatolása arról, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával, az egyéni vállalkozó vagy egyéb szervezet - ajánlattevő - székhelyével megegyező települési Önkormányzattal, valamint a NAV-val szemben semminemű adótartozása nem áll fenn, mely hatósági igazolások dátuma az ajánlattételi határidőt megelőzően számított 60 napnál nem korábbi.
Érvényes vállalkozói igazolvány, vagy cégkivonat, vagy egyéb szervezet esetében jogszabályban meghatározott, működését igazoló okirat másolata.
A tevékenység végzésére jogosító igazoló dokumentum másolata, amennyiben a vállalkozói igazolvány és az egyéb szervezet működését igazoló okirat (pld: cégkivonat) azt nem tartalmazza.

A terület használati jogosultsága kizárólag a megjelölt tevékenység gyakorlására jogosítja Bérlőt.

4) Az Önkormányzat a nyertes ajánlattevővel határozott idejű bérleti szerződést köt. A terület-bérleti díj összegét előre, június 25. napjáig kell megfizetnie Bérlőnek. A bérleti díj meg nem fizetése esetén megnyílik az Önkormányzat azonnali felmondási joga a bérleti szerződés vonatkozásában.

5) A bérleti díj beszedéséről, kezeléséről a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda, Pénzügyi Csoport, a terület rendeltetésszerű használatának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda, Közterület-felügyelete gondoskodik.

6) A bérleti szerződést az Önkormányzat felmondhatja azonnali hatállyal, ha:
a,  Bérlő a területet nem az engedélyezett célra, vagy módon használja,
b,  a jogosultsághoz a kérelmező hamis, vagy téves adatszolgáltatás alapján jutott,
c,   a szerződésben megállapított bérleti  díjat határidőre nem fizeti meg,
d, Bérlő a szerződés megkötését követő körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.

Hajdúszoboszló, 2020. április 30.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata


Helyszínrajz.pdf (301K)

Gasztroudvar kialakítása-tervlap.pdf (125K)

Ajánlattevő nyilatkozat.doc (30K)

Felolvasólap.doc (32K)