ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Ápolási díj
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Az ápolási díjat az ápolást végző személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatal állapítja meg.

Ki veheti igénybe?

Ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó (Törvény értelmében hozzátartozók az alábbi személyek: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.), ha állandó és tartós gondozásra szoruló

 • súlyosan fogyatékos, vagy

 • tartósan beteg 18 év alatti

személy gondozását, ápolását végzi.


Súlyosan fogyatékos személy az, akinek

 • segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó - halló - életmód folytatására képes,

 • hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,

 • értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9),

 • mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes

és állandó ápolásra, gondozásra szorul.

Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.


A járási hivatal – kérelemre – kiemelt ápolási díjra való jogosultságot állapít meg annak a személynek, aki

 • a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti minősítési kategóriába sorolt hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, vagy

 • olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

A járási hivatal a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző, de a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeinek meg nem felelő személy kérelmére emelt összegű ápolási díjat állapít meg.


Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes

 • étkezni, vagy

 • tisztálkodni, vagy

 • öltözködni, vagy

 • illemhelyet használni, vagy

 • lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni,

feltéve, hogy esetében az előbbiek közül legalább három feltétel egyidejűleg fennáll.

Eljárás tárgya:

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Az ápolási díjat az ápolást végző személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatal állapítja meg.

Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha

 • az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetőleg óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója kivéve, ha

  • a közoktatási intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát nem haladja meg, vagy

  • az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy

  • az óvoda, a közoktatási, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg,

 • rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét,

 • szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,

 • keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja.


Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

 • súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg személy esetén, 100%-a,

 • kiemelt ápolási díj esetén 180%-a,

 • emelt összegű ápolási díj esetén 150%-a.


Szükséges dokumentumok:

 • Kérelem

 • Csatolni kell a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt, súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg.

 • A háziorvos szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul.

 • Az ügyfél érvényes, személyazonosításra és lakcím igazolására alkalmas okmánya. Pl. személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, útlevél, vezetői engedély.

 • ápolttal és az ápolóval közös háztartásban élők jövedelemigazolásai

 • amennyiben van: a nyugdíj szelvény, családi pótlék szelvény, stb.

 • ha van, munkaképesség csökkentést megállapító, magánnyugdíjpénztár-tagsági szerződés fogyatékossági támogatás megállapításáról vagy elutasításáról szóló határozat fénymásolata.

Ügyintézési határidő:

30 nap