ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Oktatás > Ösztöndíjak
Ösztöndíjak
1. Tanulmányi ösztöndíjak:

Tanulmányi ösztöndíj
Köztársasági ösztöndíj

2. Szociális ösztöndíjak:

Rendszeres szociális ösztöndíj
Rendkívüli szociális ösztöndíj
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

3. Európai ösztöndíjak:

Campus Hungary Program ösztöndíjai
Erasmus ösztöndíjprogram
Magyar Ösztöndíj Bizottság

4. Tengerentúli ösztöndíjak:

HAESF ösztöndíj
Fulbright ösztöndíjak

5. Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíjai:

Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj
Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj
Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj
Határon Túli Kiváló Hallgatói Ösztöndíj
Határon Túli Doktori Ösztöndíj

6. Egyéb ösztöndíjak:

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj
Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjak:

Tanulmányi ösztöndíj

A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. Tanulmányi ösztöndíjban a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva öt százalékának megfelelő összeget.
A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor – az abban részesülők körének és számának meghatározásakor – biztosítani kell, hogy az azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján elért eredmények összemérhetőek és az így megállapított ösztöndíjak azonos mértékűek legyenek.
Felsőoktatási intézménybe első alkalommal beiratkozó hallgató a beiratkozását követő első képzési időszakban tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.
Az ösztöndíj a tanulmányi átlag függvénye, valamint az ösztöndíj számításánál figyelembe veszik a félév során megszerzett kreditek számát. Az ösztöndíj számítás pontos módja megtalálható az intézményi szabályzatokban.

Köztársasági ösztöndíj

A nagy múltra visszatekintő köztársasági ösztöndíjat a mindenkori oktatásért felelős miniszter adományozza egy tanév időtartamára (10 hónapra) a kiemelkedő tanulmányi eredményű, tudományos diákköri munkában illetve szakmai téren kimagasló munkát végző hallgatók részére, a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására.
A pályázatot a felsőoktatási intézmények írják ki, majd a bírálatot követően felterjesztik a miniszter részére az ösztöndíjra javasolt hallgatók listáját.
Köztársasági ösztöndíjban az alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább
55 kreditet megszerzett.
A felsőoktatási intézmények feladata – és egyben kötelessége – a pályázati felhívás elkészítése és közzététele az intézményben szokásos módon, amelynek tartalmaznia kell a pályázatok beadásának határidejét, a fellebbezési és jogorvoslati lehetőséget is. Szintén tartalmaznia kell a pályázatok elbírálásának módját; ebben különösen figyelemmel kell lenni az intézmények, karok sajátosságaira; azonban akár egységesen, akár karonként történik a bírálat, úgy kell kialakítani a bírálati rendszert, hogy a pályázatok összehasonlíthatóak legyenek, és érvényesüljön az egyenlő elbírálás elve. Az intézmény szenátusának az adott év augusztus 1-jéig kell elküldenie javaslatát az ösztöndíjban részesítendő hallgatókról (ún. intézményi felterjesztett lista).
A pályázatok elbírálásának módja intézményenként, esetenként karonként eltérő, de elsősorban a tanulmányi átlag alapján az összehasonlítást biztosító számításoknak, illetve az egyéb tevékenység pontozására a megfelelő pontrendszer kialakításának lehetővé kell tennie az összehasonlíthatóságot és az egyenlő elbírálást.

Szociális ösztöndíjak:

Rendszeres szociális ösztöndíj

A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján – az intézményi térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint – egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás. A pontozási rendszer és a felhasznált állami keret eltérő az egyes felsőoktatási intézményeknél: az ösztöndíj havi összege felsőoktatási intézményenként változó. Az ösztöndíjra minden félévben újra kell pályázni. A sikeres pályázat feltétele valamennyi szükséges igazolás csatolása. A pályázati űrlap és a kitöltési útmutató a HÖK- és diákirodában beszerezhető, vagy letölthető a legtöbb felsőoktatási intézmény honlapján.

Rendkívüli szociális ösztöndíj

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére – az intézményi térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint – folyósított egyszeri juttatás. Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A beérkezett hallgatói kérelmekről legalább havonta egyszer döntést kell hozni. A kifizetésről a döntést követő nyolc munkanapon belül intézkedni kell. Rendkívüli körülménynek számít minden, a szociális körülményekben hirtelen beállt változás: például az eltartó halála, munkanélkülivé válása, tartós betegsége, a kérelmező házassága, gyermekvállalása, balesete, és egyéb nagyobb anyagi kiadást igénylő események.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

A Bursa Hungarica-ösztöndíj a felsőoktatási hallgatók részére kizárólag rászorultsági alapon adható szociális juttatás. Az ösztöndíjrendszer létrehozásának és működtetésének célja, hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók és a felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok számára is elérhetővé tegye a felsőoktatásban való részvételt, elősegítse a képzéshez történő hozzáférést, valamint a szociális különbségek mérséklése érdekében biztosítsa a felsőoktatás résztvevőinek esélyegyenlőségét. További cél, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a ponton állapítsák meg az ösztöndíjra való jogosultságot, ahol a legjobban ismerhetik a hallgató családi és életkörülményeit, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni – tehát a pályázó állandó lakóhelyén. A pályázatot ezért ahhoz a települési önkormányzathoz kell benyújtani, amelynek területén állandó lakóhellyel rendelkezik a hátrányos szociális helyzetű fiatal.
A többszintű támogatási rendszer részei:
önkormányzati ösztöndíjrész (a település által megítélt és a megyei önkormányzat által kiegészíthető, a hallgatóknak adományozott szociális ösztöndíj) intézményi ösztöndíjrész (a hallgatók felsőoktatási intézményében megállapított szociális ösztöndíj, azaz az „önkormányzati ösztöndíjrész” kiegészítése azzal megegyező mértékben; az intézményi ösztöndíjrész havi egy főre eső legmagasabb összege az ösztöndíjrendszer fennállása óta változatlanul 5 000 forint – az intézményi összeghatárt az oktatásért felelős miniszter évente közzéteszi; az intézmények költségvetésében megjelölt, elkülönített forrás)
Az „A” típusú pályázatra jelentkezhetnek a felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók, a „B” típusú pályázatra az adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok, akik felsőoktatási képzésben kívánnak részt venni.
Az „A” típusú ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a pályázati forduló évében), a „B” típusú ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a pályázati fordulóban induló tanév szeptemberétől, a felsőoktatási hallgatói jogviszony létesítésétől kezdődően). Bővebb információ: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/

Európai ösztöndíjak

Campus Hungary Program ösztöndíjai

A Campus Hungary ösztöndíj program egy felsőoktatási mobilitási program, mely célul tűzi ki – az EU felsőoktatási célkitűzéseihez igazodva – a hazai felsőoktatás minél intenzívebb bekapcsolódását a nemzetközi mobilitási folyamatokba. Két fő célja közül az egyik a magyar felsőoktatási hallgatók külföldi részképzésének (rövid tanulmányút, szakmai gyakorlat, fél éves részképzés) támogatása ösztöndíj formájában. A külföldi képzés során szerzett tapasztalat hozzájárul a felsőoktatásban végzettek foglalkoztathatóságának fejlesztéséhez, valamint a nemzetközileg tájékozott, öntudatos magyar értelmiség képzéséhez.
A másik fő cél a külföldi hallgatók létszámának emelése a magyarországi felsőoktatási intézményekben a felsőoktatás nemzetköziesítésével, azaz nemzetközi felsőoktatási vásárokon való egységes megjelenéssel, kiadványok terjesztésével, az idegen nyelvi képzési kínálat internetes honlapon történő megjelenítésével, mobilitási adattár és elemző központ kialakításával, valamint a felsőoktatási intézmények nemzetközi képzési-, és szolgáltatásfejlesztési feladatainak támogatásával (nyelvi-, interkulturális-, nemzetköziesítési auditokra felkészítő szakértői- kurzusok megtartása a felsőoktatási intézmények számára) valósul meg.

Hallgatóknak:

féléves részképzés szakmai gyakorlat rövid tanulmányút csoportos tanulmányút.

Oktatóknak (a konvergencia régiókban):

rövid tanulmányút hosszú tanulmányút.

Adminisztratív személyzetnek (a konvergencia régiókban):

rövid tanulmányút csoportos tanulmányút.

Bővebb információ: www.campushungary.hu

Erasmus ösztöndíjprogram

A felsőoktatásban tanulók körében az eddigi legeredményesebbnek bizonyuló program a Tempus Közalapítvány által koordinált Erasmus ösztöndíjprogram, amellyel évről-évre több diák - 2007-ben 3700 hallgató - vesz részt külföldi egyetemek kurzusain. Szinte az összes nagyobb állami és magánintézmény hallgatóinak lehetősége van megpályázni az ösztöndíjat.
A gödöllői Szent István Egyetemen megpályázható a CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) ösztöndíjprogram szintén a Tempus Közalapítvány koordinálásában, amellyel 13 közép-európai országba pályázhatnak a hallgatók, ez az ösztöndíj maximum 3 hónapos külföldi tanulmányútra jogosít.
Bővebb információ: http://www.tka.hu/

Magyar Ösztöndíj Bizottság

A Magyar Ösztöndíj Bizottságnál (MÖB) vagy a British Councilnál és a különböző országok intézeténél (Olasz Intézet, Francia Intézet, stb.) számos egyénileg megpályázható ösztöndíj várja a hallgatókat, valamint egyes intézmények saját kapcsolataik, együttműködésük gyümölcseként intézmény-specifikus külföldi ösztöndíj-lehetőségeket kínálnak.

Bővebb információ:

http://www.scholarship.hu/
British Council honlapja
Olasz Intézet honlapja
Francia Intézet honlapja

Tengerentúli ösztöndíjak

HAESF ösztöndíj

A Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alap (HAESF) ígéretes fiatal magyaroknak, illetve tapasztalt vezetőknek lehetőséget teremt arra, hogy az Egyesült Államokban értékes, és a magyarországi karrierjükben hasznosítható szakmai tapasztalatot szerezzenek. Az Egyetemi Ösztöndíj (Undergraduate Fellowship) program keretében végzős hallgatók vagy friss diplomások kaphatnak lehetőséget teljes anyagi támogatás mellett amerikai cégeknél, szervezeteknél 6-12 hónapos szakmai gyakorlat elvégzésére.
Az Ösztöndíj Alap kezdeti sikereire alapuló Graduális Ösztöndíj (Graduate Scholarship) program az Egyesült Államokban történő posztgraduális diploma megszerzéséhez nyújt támogatást.
Az ösztöndíj odaítélésénél a kiemelkedő szempont az, hogy a hazatérő pályázó az Amerikában szerzett tapasztalataival milyen mértékben tud majd hozzájárulni Magyarország fejlődéséhez.
Bővebb információ: www.haesf.org

Fulbright ösztöndíjak

Fulbright ösztöndíjra azok a magyar állampolgárok pályázhatnak, akik felsőfokú végzettséggel, valamint megfelelő szintű angol nyelvtudással rendelkeznek és az Egyesült Államokban szeretnének továbbtanulni (és/vagy PhD hallgatóként kutatni), oktatni vagy kutatni. Pályázni bármely tudományterületen és művészeti ágban lehet.
A Fulbright Program szellemiségének megfelelően megkülönböztetett figyelmet élveznek azok a pályázók, akik az Egyesült Államokban megszerzett tudásukat és tapasztalataikat a leghatékonyabban tudják a magyar társadalom szolgálatába állítani; azok, akik eddig még nem folytathattak hosszabb külföldi tanulmányokat; valamint akik tevékenységükkel fáradhatatlanul ápolják és szolgálják a két ország közötti kapcsolatok erősítését.
Bővebb információ: http://www.fulbright.hu/

Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíjai

Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj

Az Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj pályázat célja a tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció (szakdolgozat, diplomamunka, TDK-dolgozat vagy tudományos cikk), egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a doktori tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj

Az Apáczai Csere János Doktorandusz Ösztöndíj pályázat célja a kiemelkedő tudományos eredményeket felmutató doktoranduszok kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint a doktori disszertáció megfelelő előkészítése, megalapozása.

Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj

Az ösztöndíjra azon kiváló doktorjelöltek pályázhatnak, akik doktori tanulmányaik alatt kiemelkedő eredményességgel kutattak, a támogatási időszakban aktívan részt vesznek egy adott kutatási, fejlesztési (magyarországi felsőoktatási, akadémiai vagy nonprofit kutatóhelyi) projektben, bekapcsolódnak a hazai felsőoktatásba, vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt egy adott magyar felsőoktatási intézményben végzik és/vagy hasznosítják tudományos kutatásukat, továbbá vállalják, hogy a támogatási időszak végéig benyújtják disszertációjukat. A pályázókkal szemben életkori megkötés nincsen.

Határon Túli Kiváló Hallgatói Ösztöndíj

Az ösztöndíj elsődleges célja, hogy támogassa a Magyarország határain kívül élő magyarul anyanyelvi szinten beszélő kiváló mesterszakos hallgatókat, akik kimagasló eredményeket értek el az útmutatóban megadott tudományterületeken.

Határon Túli Doktori Ösztöndíj

Az ösztöndíj elsődleges célja, hogy támogassa a Magyarország határain kívül élő magyarul anyanyelvi szinten beszélő, doktori tanulmányait végző vagy doktori értekezésüket készítő kutatókat, akik kimagasló eredményeket értek el a saját tudományterületükön.
Bővebb információ: http://kih.gov.hu/osztondijprogramok

Egyéb ösztöndíjak:

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlás biztosítása. Az oktatásért felelős miniszter az ösztöndíjra nyílt pályázatot hirdet meg. A pályázati felhívás tartalmazza a pályázati feltételeket, a pályázat benyújtásának határidejét, az értékelés pontrendszerét, az ösztöndíj aktuális mértékét, a tanulmányi előmenetellel és az elhelyezkedéssel összefüggő követelményeket.
Pályázat benyújtására az jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában

  • egységes, osztatlan tanárképzésben felvételt nyert vagy már tanulmányokat folytat,
  • vállalja, hogy
    • tanárképzésben végzettséget és szakképzettséget szerez,
    • az oklevél megszerzését követően a szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, illetve tart fenn,
  • megfelel a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.

A pályázati felhívást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ honlapján és a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában kell közzé tenni.
Az ösztöndíj mértéke havi 25 ezer forinttól 75 ezer forintig terjed.
Az ösztöndíj folyósítására első alkalommal a 2013 őszi félévben kerül sor.

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai sportágakban sportoló azon hallgatók támogatása, akiknek tanulmányaik ideje alatt esélyük van arra, hogy Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai érmet szereznek.
Az ösztöndíjprogram működtetéséért a sportpolitikáért felelős miniszter felel. Az ösztöndíjprogram működtetésében a minisztert tanácsadó testület segíti, amelynek tagjait a miniszter kéri fel. Az ösztöndíj odaítéléséről a miniszter dönt. Az ösztöndíjra javasolt hallgatókat a miniszter három – Európa-bajnoki, világbajnoki, és olimpiai – kategóriába sorolja. Az ösztöndíj összegét a kategóriákba történő sorolások, illetve a korábbi versenyeredmények határozzák meg. A miniszter az ösztöndíjra érdemes sportolókról javaslatokat kér a Magyar Olimpiai Bizottságtól, illetve a szakszövetségektől. Ezek a szervezetek olyan versenyzőre tehetnek javaslatot, aki felsőoktatási intézmény hallgatója vagy az intézménybe már felvételt nyert, ezen kívül vállalja, hogy felsőfokú végzettséget és szakképzettséget szerez, valamint a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt kiemelkedő, nemzetközi éremesélyre jogosító sportteljesítményt nyújt.
Az adómentes ösztöndíjat a sportolónak havonta folyósítják abban az esetben, ha az adott tanulmányi időszakra bejelentkezett, s a Gerevich Aladár-sportösztöndíj mellett is adható.
Az ösztöndíj folyósítására első alkalommal a 2013 őszi félévben kerül sor.
Lásd bővebben: http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/koltsegek_es_juttatasok/osztondijak?itemNo=1