ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Család, élet > Házasság > Házasságkötés
Házasságkötés
A házasságkötést megelőzően a házasulóknak az anyakönyvvezető előtt ki kell jelenteniük, hogy házasságuknak legjobb tudomásuk szerint nincs törvényes akadálya, egyszersmind igazolniuk kell, hogy házasságkötésük törvényes feltételei fennállnak. Jogszabály a házasságkötés előtti tanácsadáson való részvételt kötelezővé teheti. Házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelenlevő házasulók az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek.

Ki veheti igénybe?

A házasságot kötni szándékozó nagykorú személyek. A házasuló a házassági szándékát személyesen jelenti be és erről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.
A házasság megkötésére és a házasságkötés anyakönyvezésére az az anyakönyvvezető illetékes, aki előtt a felek ez irányú szándékukat bejelentik.

Eljárás tárgya:

Az anyakönyvet községben, városban, megyei jogú városban és fővárosi kerületben a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője, valamint - az anyakönyvvezető számára e törvény által biztosított jogokat gyakorolva - az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által rendeletben kijelölt szerv vezeti. Az anyakönyvvezető tevékenysége felett a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorol felügyeletet.

A házasulók a házasságkötési szándékukat együttesen, személyesen jelentik be. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező házasuló vagy – ha a házasulók egyike sem rendelkezik magyarországi lakcímmel – az egyikük a házassági szándékát személyesen hivatásos konzuli tisztviselőnél is bejelentheti, amelyről a konzuli tisztviselő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt a házasságkötés tervezett helye szerinti anyakönyvvezetőnek továbbítja.

A házasságkötést megelőzően a házasulóknak az anyakönyvvezető előtt ki kell jelenteniük, hogy házasságuknak legjobb tudomásuk szerint nincs törvényes akadálya, egyszersmind igazolniuk kell, hogy házasságkötésük törvényes feltételei fennállnak. Jogszabály a házasságkötés előtti tanácsadáson való részvételt kötelezővé teheti.

Házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelenlevő házasulók az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek.
A házasságkötés nyilvánosan, két tanú jelenlétében történik. Házassági tanú lehet minden nagykorú és cselekvőképes személy.

Szükséges dokumentumok:

A magyar állampolgárság

  • érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal,
  • érvényes magyar útlevéllel,
  • érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal,
  • – ellenkező bizonyításig – honosítási okirattal igazolható.

Ha a magyar állampolgár magyar állampolgárságát az előbbiekben meghatározott módon nem tudja igazolni, a magyar állampolgárság – ellenkező bizonyításig és az érvényességi idő lejártát követő egy évig – az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel igazolható.
Az előzőek hiányában a személyiadat- és lakcímnyilvántartás igazolja az abban szereplő magyar állampolgárok magyar állampolgárságát.

A külföldi állampolgárság érvényes külföldi úti okmánnyal, a más állam által kiállított állampolgársági okirattal, a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, valamint úti okmánnyal igazolható. A nem magyar nyelven kiállított okirat csak hiteles magyar fordítással fogadható el.

A külföldi állampolgár és a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező hontalan tanúsítvánnyal igazolja, hogy házasságkötése a reá irányadó jog szerint nem ütközik akadályba (érvényességi ideje általában: 6 hónap). (A tanúsítvány olyan közokirat, amelyet a külföldi állam arra feljogosított hatósága ad ki, igazolva a külföldi házasuló személyazonosító adatait és azt, hogy a külföldi házasulónak a megnevezett magyar házasulóval történő házasságkötése az adott ország joga szerint nem ütközik akadályba. A külföldön kiállított tanúsítvány – ha nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik – a magyar törvény szerint bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. Ha a bemutatott okirat adtainak helyessége iránt alapos kétség merül fel, az ügyfél anyakönyvi kivonat bemutatására kötelezhető. Az idegen nyelvű okiratok beszerzésének és magyar nyelvre történő hiteles fordításának költsége a házasulókat terheli.)

A házasulóknak igazolniuk kell „szabad” családi állapotukat. (A magyarországi lakóhellyel rendelkező házasulóknak nőtlen, hajadon családi állapotukat igazolniuk nem kell.) Nem magyar állampolgárnak be kell mutatnia születési anyakönyvi kivonatát hiteles magyar fordításban (OFFI vagy magyar külképviseleti szerv által készített fordítás fogadható el).

Amennyiben a házasulók (vagy a tanú) a magyar nyelvet nem érti, nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. A tanúról és a tolmácsról a házasulóknak kell gondoskodniuk.

A házasságkötési szándékról készített jegyzőkönyv 1 évig érvényes. Ha a házasságkötést megelőző eljárásban készített jegyzőkönyv felvétele óta egy év eltelt, a házasságot nem kötötték meg és a házasságkötési szándék továbbra is fennáll, a házasságkötési szándék bejelentésére irányuló eljárást meg kell ismételni.

A házasságkötési eljárásokban nincs helye elektronikus ügyintézésnek.

Ügyintézési határidő:

A házasságkötést az anyakönyvvezető csak a házasságkötési szándék bejelentését követő harminc nap utáni időpontra tűzheti ki, de figyelembe veszi a házasulók kívánságát. A jegyző e határidő alól felmentést adhat.
A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében a házasulók nyilatkozata a házasságkötés összes törvényes feltételeinek igazolását pótolja, és a házasságot a bejelentés után nyomban meg lehet kötni.
A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötését a házasságkötés helye szerint illetékes jegyző a szándék bejelentésétől számított 8 napon belül engedélyezi.